Piggvar

Latin: Psetta maximus
Engelsk: Turbot
Russisk: палтус

Piggvar er en flyndrefisk som tilhører varfamilien, og er flattrykt og nesten rund. Den forekommer fra fjæra og ned til cirka 80 meters dybde, og finnes ofte delvis nedgravd i bunnlaget på sand-, grus-, stein- eller bløtbunn. Piggvaren er mest aktiv om sommeren. Piggvaren er en rovfisk, som i voksen alder hovedsakelig lever av annen fisk og ulike krepsdyr. Hannen blir kjønnsmoden i treårsalderen, hunnen i fireårsalderen.

Størrelse
Opp til 1 meter

Levealder
Mer enn 20 år

Fisket
De beste fiskeplassene i Nordsjøen er på fiskebankene utenfor kysten av Nord-Jylland. Piggvaren fiskes med snurrevad, bunntrål eller bunngarn. Det er piggvarsesong hele året. Mye av piggvaren som omsettes i Europa kommer fra oppdrett, hovedsakelig fra Sør-Europa. I Norge er produksjonen liten fordi piggvaren er avhengig av å få tilført forholdsvis varmt vann.