Lyr

Latin: Pollachius pollachius
Engelsk: Pollack
Russisk: сайда

Lyr er i torskefamilien, og skiller seg i utseende fra sei med et mer utpreget underbitt. I tillegg har lyren en mørk og buet sidelinje, mens denne er lys og nesten rett på seien. Lyren lever i stim i de frie vannmassene ned til 200 meters dyp, hovedsakelig langs kysten av Sørlandet og Vestlandet. Den spiser krepsdyr, sild, brisling og tobis. Fisken gyter på våren og eggene klekkes etter seks døgn. På vinteren vandrer lyren mot dypere og varmere vann.

Størrelse
Inntil 1,3 meter og 20 kilo

Levealder
Opp til 8 år

Fisket
Lyren tas vanligvis som bifangst under torskefiske med garn, trål eller dorg.