Lange

Latin: Molva molva
Engelsk: Ling
Russisk: морская щука

Lange har fått sitt navn fordi den har en langstrakt kropp. Dette er en torskefisk som forekommer på 60 til 1000 meters dyp, men er vanligst på 300 til 400 meter. Den trives best i områder med steinbunn, og livnærer seg av andre fisker som torsk, flyndre og sild, samt hummer og sjøstjerne. I Norge er det mest lange mellom Stad og Vesterålen. Unge fisker holder seg i dype partier nærmest kysten. Herfra vandrer langene ut til gytefeltene i Nordsjøen og i området nord for de britiske øyer.

Størrelse
Opp til 2 meter og 40 kg

Levealder
Trolig inntil 30 år

Fisket
Lange fiskes hovedsakelig med line eller garn langs eggakanten, men det blir også tatt en del på store dyp inne i fjordene. Lange fiskes hele året, også som bifangst ved annet fiske.