Laks

Salmo salar (Latin)
Atlantic salmon (UK)
лосось (R)

Fisken/fisket
Laksen er en anadrom fiskeart, det vil si at den gyter i ferskvann og lever det meste av livet i havet. Etter 2-5 år i elva gjennomgår lakseyngelen en forandring som gjør den i stand til å leve i saltvann. Denne prosessen kalles smoltifisering. Når lakseyngelen er blitt smolt forlater den elva og drar ut i havet. Etter 2-4 år blir den kjønnsmoden og starter gytevandringen tilbake til elva den kom fra. Fisket etter villaks er i dag i hovedsak forbeholdt sportsfiskere.

Sesong: Fredningsbestemmelser begrenser sesongen for villaks.
Oppdrettslaks omsettes hele året

Oppdrett
Norge har vært en pioner i utviklingen av lakseoppdrett, og har siden gjennombruddet med sjøbasert oppdrett  på 1970-tallet beholdt sin posisjon som verdens ledende produsent av atlantisk laks. Som kyst- og eksportnæring har laksenæringen fått svært stor betydning for Norge. Den store produksjonsveksten, som for alvor skjøt fart på 1980-tallet, har bidratt til at laksenæringen i dag står for om lag 40 prosent av den samlede eksportverdi av norske fiskeprodukter.