Hyse

Latin: Melanogrammus aeglefinus
Engelsk: Haddock
Russisk: пикша

Hyse finnes på 40 til 300 meters dyp langs hele kysten fra Stad og til vestsiden av Svalbard. Den trives best på flate områder med sand, leire eller grus. Den spiser små bunndyr, blekksprut og fisk. Ung hyse i Barentshavet er relativt stedbunden, mens større fisk foretar lange vandringer. Hysa blir kjønnsmoden i to- til femårsalderen, når den er mellom 40 til 60 cm lang. Den gyter mellom mars og juni og de viktigste gytefeltene er på bankene utenfor Nord-Norge. Yngelen driver med havstrømmene og søker seg mot bunnen når de er åtte til 11 centimeter lange.

Størrelse
Inntil 1,10 meter og 19 kilo

Levealder
Opp til 20 år

Fisket
Fiskeriet foregår hele året, men det er et spesielt flytlinefiske på kysten utenfor Øst-Finnmark om sommeren. De viktigste redskapene i hysefisket er snurrevad, trål, line og garn.